gotowe projekty domów
SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ

Adaptacja:
Niezbędne dostosowanie projektu gotowego do wszelkich warunków konkretnej lokalizacji, a także wprowadzenie zmian wynikających z życzeń i potrzeb inwestora. Zmiany nanoszone są na gotowe projekty domów.

Antresola:
to górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia. Jest niezamknięta przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona.

Attyka:
Górny element budynku w postaci ścianki osłaniającej dach wypuszczonej poned jego poziom.

Budowa:
Wykonywanie obiektu budowlanego, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego w określonym miescu.

Budynek:
Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadający fundamenty i dach.

Budynek mieszkalny wolnostojcy:
Budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

Budynek rekreacji indywidunej:
to budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku i urzytkowania. 

Dokumentacja budowy:
to pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu- także dziennik montażu.

Działka budowlana:
Działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce. 

KUBATURA BRUTTO BUDYNKU:
to suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiąca iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku: 

 • wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady,
 • nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.

Nieruchomości:
to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Oiekt budowlany:
 • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 • budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 • obiekt małej architektury

Obiekt małej archtektury:
to niewielki obiekt, a w szczególności: 
 • kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury
 • posągi wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
 • użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Odległości na działce:
Odległości budynków na działce budowlanej od granicy z sąsiednią działką budowlaną:
4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
3 m- w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.
1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy, jeżeli:
- wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- ze względu na rozmiary działki.
Bezpośrednio przy granicy, jeśli istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku.
Pomiar odległości od granicy wykonuje się w poziomie od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego ściany lub w połaci dachowej budynku zwróconej w stronę tej granicy lub od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego w dachu.
Nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki budowlanej:
- okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,
- balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy - o więcej niż 1,3 m.

Powierznia użytkowa:
Powierzchnia zgodna z podstawową (mieszkalną) funkcją budynku, ogranicza ją na rzucie linia h=190cm wyznaczona przez poruszającego się w pozycji wyprostowanej człowieka. Do powierzchni użytkowej nie zalicza się pomocniczej komunikacji wewnętrznej, a także pomieszczeń technicznych i gospodarczych.

Powierzchnia netto:
Powierzchnia wszystkich pomieszczeń w świetle konstrukcji (pow. brutto minus konstrukcja). W potocznym znaczeniu oznacza powierzchnię wszystkich posadzek w domu.

Powierzchnia całkowita:
Powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę obiektu tj. tarasów, schodów zewnętrznych, balkonów, podcieni, zjazdów do garaży itp.

Powierznia biologicznie czynna:
 to grunt rodzimy oraz woda powierzchniowa na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację.

Powierchnia wewnętrzna:
to suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzona po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na tych kondygnacjach, a także z powiększeniem o powierzchnię antresoli.

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia ograniczona obrysem zewnętrznym obiektu na poziomie parteru.

Pozwolenie na budowę:
to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Projek gotowy:
Wydawnictwo w postaci druku lub kopii zawierające opracowanie projektowe obiektu budowlanego o zakresie co najmniej projektu architektoniczno-budowlanego (w rozumieniu zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994r.), przeznaczone do wykorzystania przez nabywcę-inwestora, bez zmian lub ze zmianami, przy realizacji jego zamiarów inwestycyjnych,
Uwaga: Projekt gotowy dopiero po dokonaniu adaptacji staje się wraz z planem zagospodarowania działki ważnym w procedurach urzędowych projektem budowlanym.

Samowola budowlana: 

 • budowa lub rozbudowa budynku albo innego obiektu bez wymaganego pozwolenia na budowę
 • istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu bez uzyskania zmiany pozwolenia na budowę
 • wybudowanie obiektu budowlanego lub wykonanie określonych robót budowlanych bez wymaganego zgłoszenia.

Plac budowy:
Wydzielone, i najczęściej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia prac budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiórka obiektów budowlanych).

Wysokość budynku:
Liczona jest od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych, do górnej płaszczyzny stropu lub stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej, bez uwzględnienia wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych.

Zabudowa jednorodzinna:
Jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub ich zespół, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi.

Zabudowa śródmiejska:
Zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidziane w planie miejscowym centrum miasta lub dzielnicy miasta.

Zabudowa zagrodowa:
Budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

tel. +48 22 296 79 84        +48 721 546 568
© Copyright Roman Tomecki Architekci. Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: Positive Power - Agencja Interaktywna, tworzenie stron, projektowanie stron, cms, budowa sklepów, tworzenie sklepów