gotowe projekty domów
JAK UZYSKAĆ POZWOLENIE NA BUDOWĘ?

Niezbędne materiały:

 • projekt budowlany wraz z wymaganymi opiniami etc.;
 • oświadczenie o prawie do nieruchomości;
 • dowód prawa dysponowania nieruchomością(księga wieczysta, umowa dzierżawy etc.);
 • ew. zgoda współwłaściciela/ właściciela;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • decyzja o warunkach zabudowy (gdy brak jest lokalnego planu zagospodarowania);
Krok pierwszy: Plan zagospodarowania i inne problemy z działką.

Należy sprawdzić w urzędzie gminy czy istnieje plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren naszej działki. Jeżeli tak nie jest trzeba wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla naszej posesji.
UWAGA!
 • Aby otrzymać w/w dokumenty najpierw należy doprowadzić do wyłączenia działki z produkcji rolnej pamiętając, że wszystkie niezabudowane działki w gminach nieposiadających planu zagospodarowania uznaje się za rolne.
 • Dokument może być wydany jeśli w sąsiedztwie znajduje się już zabudowana parcela o podobnym przeznaczeniu i formie oraz działka posiada dostęp do drogi publicznej oraz uzbrojenie wystarczające do jej zabudowy.
 Krok drugi: dokumenty, oświadczenia i zgody.

W celu pozyskania pozwolenia na budowę należy dysponować prawem do nieruchomości bądź do korzystania z niej co musi zostać odpowiednio udokumentowane i potwierdzone odpowiednim oświadczeniem.
Właściciel bądź użytkownik wieczysty musi jedynie przedstawić odpis z księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku, gdy działka nie posiada własnej księgi należy posiłkować się innymi dowodami np.: aktem notarialnym, dokumentami sądowymi etc..
UWAGA!
Współwłaściciele nieruchomości muszą wyrazić zgodę na dokonywaną przez nas inwestycję.

Krok trzeci: pracownia architektoniczna, inżynierowie, specjaliści, warunki i zgody.

Jeśli już mamy decyzję o warunkach zabudowy i dokumenty dotyczące poświadczające prawa do dysponowania nieruchomością należy postarać się o projekt architektoniczno-budowlany składający się z:

Projekt zagospodarowania działki obejmujący:
 • granice działki,
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących (projektowanych) obiektów budowlanych.
 • określenie sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni,
 • wymiary i wzajemne odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.
Projekt architektoniczno-budowlany określający:

 • funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego
 • system energetyczny
 • rozwiązania techniczne i materiałowe, nawiązujące do otoczenia.
Zazwyczaj niezbędne są także oświadczenia jednostek zapewniających dostawy mediów (energia, woda, gaz, kanalizacja, prąd, telekomunikacja) oraz o warunkach ich dostarczenia. Należy także posiadać badania geologiczne dotyczące posadowienia budynku.

Krok czwarty: wniosek.

Wypełniony wniosek (często dostępny drogą elektroniczną ze strony starostwa) w którym wskazaliśmy inwestora oraz opisaliśmy odpowiednio planowaną inwestycję podając jej dane adresowe i lokalizację na odpowiednich mapach, możemy złożyć w urzędzie.
Do wniosku także należy załączyć:
 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczenie potwierdzające wpis architekta na listę właściwej izby samorządu zawodowego,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • zaświadczenie potwierdzające wpis architekta na listę izby samorządu zawodowego oraz opinie, uzgodnienia, pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi. (np. zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeśli prace mają być przeprowadzane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków)
Wniosek kierujemy do starosty właściwego ze względu na położenie nieruchomości i składamy bezpośrednio w urzędzie starostwa, lub wysyłamy przesyłką poleconą.

Krok piąty: Pozwolenie na budowę.

Decyzją o pozwolenie na budowę starosta określa czy w danym przypadku są konieczne:
 • szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
 • czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
 • terminy rozbiórki: istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych,
 • szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie.
Jeśli starosta nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Kara ta stanowi dochód skarbu państwa.
UWAGA!
Moc prawna w/w decyzji wygasa po upływie dwóch lat jeżeli budowa nie została w tym czasie rozpoczęta bądź przerwano ją na okres dłuższy niż dwa lata.

tel. +48 22 296 79 84        +48 721 546 568
© Copyright Roman Tomecki Architekci. Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: Positive Power - Agencja Interaktywna, tworzenie stron, projektowanie stron, cms, budowa sklepów, tworzenie sklepów