gotowe projekty domów
REGULAMIN

1.Postanowienia ogólne.

1.1. Strony transakcji to:
-Sprzedający (jednocześnie jedyny właściciel praw autorskich i majątkowych do prezentowanych projektów i serwisu):
OCA Architekci Sp. z o.o.
ul. Dereniowa 13/64A
02-776 Warszawa
NIP: 701 036 38 25
adres url: www.domoforma.pl, www.domoforma.com.pl
-Kupujący:
- osoba prawna posiadające pełne zdolności do czynności prawnych.
- nabywcą projektu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania na terytorium RP.
1.2. Wszystkie ceny zawarte w serwisie domoforma.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN.

2.Proces przyjęcia i realizacji zamówień.

2.1. Zamówienia są przyjmowane poprzez:
- stronę internetową domoforma.pl
- telefonicznie pod numerem telefonu: +48 721 546 568; +48 793 775 337
- e-mail pod adresem biuro@domoforma.pl
2.2. Wszystkie zamówienia internetowe wstępnie potwierdzane są automatycznie generowanym e-mailem, następnie są potwierdzane oraz weryfikowane drogą elektroniczną bądź telefoniczną przez przedstawiciela naszej pracowni.
2.3. Zamówienia bez w/w weryfikacji nie będą uznane za ważne.
2.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeśli dane podane przez Kupującego w formularzu zamówieniowym będą niepełne.
2.5. Zamówienie finalizowane jest dokonaniem płatności dokonanej w jednej z dopuszczonych regulaminem form tj.:
- za pobraniem (kurierowi, listonoszowi, na poczcie przy odbiorze przesyłki);
- przelewem bankowym ( przelewem dokonanym bezpośrednio na konto Sprzedającego);
- osobistym przekazaniem gotówki (podczas odbioru projektu w biurze);
2.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia na każdym etapie jego realizacji z powodu ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. Anulowanie zamówienia nastąpi także w przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w przeciągu 5-ciu dni od dokonania zamówienia z opcją przelewu bankowego.
2.7. Koszty wysyłki ponosi Sprzedający:
2.8. Do każdej paczki załączona jest faktura wystawiona przez Sprzedającego.
2.9. Termin realizacji zamówienia to 3-7 dni robocze, lecz w przypadku projektów oznaczonych jako „Nowość” Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji od 8 do 21 dni roboczych. Wynika to z konieczności przygotowania kompletnej dokumentacji technicznej.
2.10. Wszystkie transakcje zawierane są pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

3.Gwarancja oraz zwroty.

3.1. Uszkodzenia mechaniczne przesyłki:
W przypadku zaobserwowania uszkodzeń powstałych podczas transportu Kupujący proszony jest o sporządzenie protokołu szkodowego podpisanego przez dostawcę i Kupującego. Następnie należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
Tylko takie działania będą podstawą do uwzględnienia reklamacji !!!
3.2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy należy dokonać e- mailem lub listem poleconym na adres:

OCA Architekci sp. z o.o.
ul.Dereniowa 13/64A
02-776 Warszawa

3.3. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania, kopiowania, oraz musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym. Naruszenie, którychkolwiek z hologramów równoznaczne jest z użyciem danego projektu.
3.4. Koszty przesyłki ze zwracanym projektem ponosi Kupujący.
3.5. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie bądź drogą e-mailową. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie przez Kupującego towaru na adres naszej pracowni projektu z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.
3.6. W przypadku uznanych reklamacji bądź zwrotów spełniających w/w warunki, gwarantowany jest zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto w terminie do 7-miu dni roboczych. Termin ten liczony jest od daty zwrotu podpisanej przez klienta faktury korygującej.

4. Postanowienia końcowe.

4.1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
4.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
4.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

tel. +48 22 296 79 84        +48 721 546 568
© Copyright Roman Tomecki Architekci. Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: Positive Power - Agencja Interaktywna, tworzenie stron, projektowanie stron, cms, budowa sklepów, tworzenie sklepów